key-visual
key-visual-header

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือด้อยโอกาส

ให้ได้รับการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

“ทุนก้าวเพื่อน้อง” ปีการศึกษา 2567

กรุณายื่นแบบเสนอชื่อและเอกสารประกอบของผู้รับขอทุน ได้แก่

 1. ข้อมูลองค์กร / นักเรียนที่ได้เสนอชื่อรับทุน
 2. ข้อมูลผู้ขอรับทุน / ข้อมูลผลการศึกษา
 3. การรับรองข้อมูลผู้ขอรับทุน
 4. ยื่นแบบเสนอชื่อผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
  ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น.

ผู้เสนอโครงการควรศึกษาเอกสารและให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา

key-visual-footer
ช่องทางการติดต่อเมื่อมีปัญหาการใช้งานระบบ
  • ติดต่อข้อมูลโครงการ 0-2079-5475 กด 9
  • ติดต่อผู้ดูแลระบบ 06-2809-4888
   9.00 - 18.00 วันจันทร์ - ศุกร์